P.H.U. DRÓŻDŻ

Warszawa, 26-20 Końskie, ul. Fabryczna 5,
tel./fax: (041) 375 05 10, e-mail: wlodek@drozdz.eu

Rozbiórka budynków - zgłoszenie czy pozwolenie?

Wielu inwestorów kupuje działki, na których stoją stare, często podniszczone budynki. Niejednokrotnie nie nadają się one ani do użytku, ani do remontu. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem, dającym możliwość wykorzystania gruntu pod inwestycje, jest rozbiórka budynków znajdujących się na posesji. Zanim jednak do tego dojdzie, warto wiedzieć o tym, że nie zawsze rozbiórka wymaga pozwolenia. W niektórych przypadkach wystarczy samo zgłoszenie rozbiórki. W tym miejscu P.H.U Dróżdż chcemy podpowiedzieć, jak odróżnić od siebie rodzaje budynków, wymagających jedynie zgłoszenia, od tych potrzebujących pozwolenia. Dzięki nam dowiesz się także i jakich formalności trzeba dokonać, by móc zgodnie z prawem przygotować działkę pod nową zabudowę.

Zgłoszenie

Przepisy stanowią, że każde prace rozbiórkowe należy zgłosić do starostwa powiatowego, jeżeli dany obiekt ma nie więcej niż 8 m wysokości i usytuowany jest w odległości od granicy działki nie mniejszej niż połowa jego wysokości. Warunkiem jest także brak wpisu do rejestru zabytków i brak ochrony konserwatorskiej. Dokonując zgłoszenia o rozbiórce należy określić rodzaj, zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych. Rozbiórkę można rozpocząć w terminie 30 dni od daty nadania zgłoszenia, o ile urząd nie zgłosi sprzeciwu.

Uwaga, w niektórych przypadkach starosta ma prawo do nałożenia na właściciela obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynków. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy prace związane z rozebraniem konstrukcji mogłyby niekorzystnie wpłynąć na warunki sanitarne, stan środowiska lub warunki wodne w otoczeniu działki. Tak samo może się zdarzyć wtedy, gdy przeprowadzenie prac rozbiórkowych wymagałoby zachowania szczególnych kryteriów.

Pozwolenie

W pozostałych przypadkach uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynku jest obowiązkowe. Procedura ta dotyczy wszystkich budynków o powierzchni większej niż 25 m2, jak i tych, które stoją w odległości od granicy działki mniejszej niż połowa swojej wysokości. Jeżeli obiekt liczy 8 i więcej metrów wysokości, zawsze podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, bez względu na odległość od granicy działki.

Oto lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o rozbiórkę obiektu:

  • zgoda właściciela budynku,
  • szkic usytuowania obiektu,
  • opis sposobu przeprowadzania prac rozbiórkowych,
  • opis procedur zapewniających bezpieczeństwo osobom i mieniu,
  • wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których wymagać mogą tzw. przepisy szczególne, tj. Prawo wodne, Ustawa o ochronie zabytków itp.,
  • projekt rozbiórki, wymagany przez starostę (może dotyczyć np. obiektu przylegającego do innego).

Rozbiórka budynków wpisanych do rejestru zabytków

Bardziej skomplikowana sytuacja następuje wtedy, gdy chcemy podjąć się rozbiórki budynków wpisanych do rejestru zabytków. W takim wypadku przed przystąpieniem do prac wymagane będzie wystąpienie do generalnego konserwatora zabytków z wnioskiem o wykreślenie danego obiektu z rejestru. Warunkiem do wykreślenia danego obiektu jest jego stan techniczny – mianowicie gdy popadł on w ruinę i niemożliwe jest jego odrestaurowanie bądź odremontowanie. Gdy konserwator wyda pozytywną decyzję, dopiero wówczas można wystąpić do starostwa z wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę. Jeżeli obiekt nie jest wpisany do rejestru, lecz do gminnej ewidencji zabytków, inwestor nie musi ubiegać się o wykreślenie u konserwatora generalnego. Wystarczy złożyć wniosek o pozwolenie w starostwie, a starosta sam uzgodni rozbiórkę obiektu ewidencjonowanego z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Rozbiórka bez czekania na pozwolenie

Jeżeli budynek bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia, prace rozbiórkowe można rozpocząć jeszcze przed ich zgłoszeniem. Nie zwalnia to jednak inwestora od obowiązku dokonania wszelkich wymogów formalnych i urzędowych, niezbędnych do prawidłowej rozbiórki budynku. Dokonanie tego bez zgłoszenia bądź pozwolenia skutkuje karą grzywny. Podstawę prawną do opisanych wyżej okoliczności stanowi art. 31, 32 i 39 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).

Rozbiórka budynku bez pozwolenia

Wszelkie obiekty niewymagające zezwolenia na budowę i niepodlegające ochronie prawnej zabytków, można rozbierać bez zgłaszania i pozwolenia. Tak więc parterowe budowle gospodarcze czy wiaty, których powierzchnia nie przekracza 25 m2, ale także ogrodzenia czy altany można rozbierać bez urzędowych zezwoleń.

Podjecie decyzji dotyczących rozbiórki budynków – czy należy uzyskać pozwolenie, czy wystarczy tylko dokonać zgłoszenia – może sprawić sporo kłopotów. Czasem można nie mieć zwyczajnie pewności – takich chwilach warto polegać na znających się na rzeczy profesjonalistach. Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do statusu obiektu znajdującego się na Waszej działce, skontaktujcie się ze starostwem powiatowym. W firmie P.H.U. Dróżdż oferujemy fachowe doradztwo i pomoc w dopełnieniu formalności niezbędnych dla przeprowadzenia robót rozbiórkowych. Zapraszamy do kontaktu.

ostatnie realizacje
refg
wyroznienia

Fair Play 2007 / 2008

RZETELNA Firma